ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

 

สำนักบริหาร

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล


 

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ชื่อ : นางนลินา ตันตินิรามัย

 

กองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายปริญญา คุ้มตระกูล


กองแบบแผน

ชื่อ : นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา


 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

 

กองสุขศึกษา

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

 
 

กองกฎหมาย

ชื่อ : นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์

 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

 

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

 
 

กลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นายอัครพล คุรุศาสตรา

 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 เชียงใหม่

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 2 พิษณุโลก

ชื่อ : นายดิเรก สุวรรณประทีป

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 3 นครสวรรค์

ชื่อ : นายทรงยศ ศรีทองคง

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 นนทบุรี

ชื่อ : นายประวิทย์ สัพพะเลข

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 ราชบุรี

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 6 ชลบุรี

ชื่อ : นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 7 ขอนแก่น

ชื่อ : นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 8 อุดรธานี

ชื่อ : นายวิมล ยาทองไชย

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 9 นครราชสีมา

ชื่อ : นายสามารถ ชัยวงษ์

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 10 อุบลราชธานี

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 12 สงขลา

ชื่อ : นายสุวิทย์ บุญวิชัย

 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายไพศาล เจียนศิริจินดา

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : นางวรารัตน์ กิจพจน์

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อ : นางมณฑา กิตติวราวุฒิ

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายรุจ เรืองพุทธ

 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล

 

 

 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 02-193-7000 อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดการใช้งาน | แผนผังเว็บไซด์

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 151125 นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559