กรม สบส. จับมือกรมสุขภาพจิต ประสานความร่วมมือ พัฒนาอาคารสุขภาพจิต ที่ยั่งยืน ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม