สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ เพิ่มเติม 1 แ ห่ง รับรองสถาบันการศึกษาแพทย์จีน ต่างประเทศเพิ่มเติม 1 แห่ง