สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีน ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ 31 แ ห่ง รับรองสถาบันการศึกษาแพทย์จีน ต่างประเทศ 31 แห่ง